Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Konkursy organizowane przez ekipę forum Dopek.info.
Status:
Sergiusz
Psychonauta
User avatar
Administrator
Topic author
Posts: 624
Joined: 3 years ago
Reputation: 768

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by Sergiusz » 7 months ago

This post has high reputation.

-------------------------------------------
ImageENG version below.Image
-------------------------------------------
Ogłaszam piąty oficjalny konkurs na Forum Dopek.info!

W puli do wygrania dla 10 osób vouchery do pięciu zaprzyjaźnionych sklepów Rchem.co, Silkmixture.com, Atomchemicals.nl, Synthetics.pro oraz Mrkolekcja.com o łącznej wartości 12500 zł!

Na wstępie zachęcam do obejrzenia krótkiej animacji-zapowiedzi, która wprowadzi Was w konkursowy klimat. 8-)


Zasady konkursu są bardzo proste, wygrywa 10 osób, które zdobędą najwięcej punktów za pisanie postów na Naszym forum przez trzy miesiące. Konkurs rozpoczynamy w sobotę - 1.06 i od tego momentu posty będą się liczyć w konkursie aż do soboty 31.08 włącznie, kiedy konkurs zamykamy i ogłaszamy wyniki.

Zwycięzcami będzie 10 osób, które zdobędą najwięcej punktów za posty od 1.06.2019 do 31.08.2019 włącznie.

1 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 540 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 2700 zł na zakupy w pięciu sklepach!

2 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 440 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 2200 zł na zakupy w pięciu sklepach!

3 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 380 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 1900 zł na zakupy w pięciu sklepach!

4 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 300 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 1500 zł na zakupy w pięciu sklepach!

5 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 250 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 1250 zł na zakupy w pięciu sklepach!

6 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 200 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 1000 zł na zakupy w pięciu sklepach!

7 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 150 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 750 zł na zakupy w pięciu sklepach!

8 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 100 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 500 zł na zakupy w pięciu sklepach!

9 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 80 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 400 zł na zakupy w pięciu sklepach!

10 miejsce - otrzyma 5 voucherów po 60 złotych każdy, po jednym do każdego sponsorującego sklepu.
W sumie 300 zł na zakupy w pięciu sklepach!


Bardzo proszę aby wszystkie konkursowe posty były napisane poprawnie i wnosiły coś do dyskusji. Jeśli będziesz szedł na ilość nie patrząc na jakość możesz zostać zdyskwalifikowany z konkursu.

Zasady punktowania postów:
1 post = 2 punkty w działach partnerskich sponsorów naszego konkursu czyli:
1. Rchem.co
2. Silkmixture.com
3. Atomchemicals.nl
4. Synthetics.pro
5. Mrkolekcja.com

1 post = 1.5 punktu we wszystkich działach partnerskich z wyjątkiem działów sponsorów konkursu*:
1. Predator-rc.nl
2. Smartszop.pl
3. Threecrystal.cc
4. Chemshop888.com
5. Rauchfrosch.com
6. Caychem.com
8. Shenzhenchemicals.com
9. Europelabrc.com
+ Temat najpopularniejszego sklepu z działu Dopalacze sklepy:
Rcchems.eu opinie o sklepie | opinions about shop
*W przypadku, gdy do naszego forum dołączą nowe sklepy ich działy zostaną tutaj również dodane i posty w ich działach będą liczone również za 1,5 punktu. W przypadku, gdy jakiś sklep zrezygnuje z reklamy podczas trwania konkursu wszystkie posty za punkty w jego dziale będą zliczone, nawet jeśli ten dział zostanie usunięty.

1 post = 1 punkt we wszystkich pozostałych działach.

Obowiązuje również zasada punktowania wyżej wartościowych treści znana z poprzednich konkursów. Wszystkie posty, które zawierają wartościowe autorskie treści jak recenzje, poradniki, zdjęcia mogą być ocenione wyżej - od 2 do 5 punktów. W przypadku gdy wyżej oceniany post znajduje się w lepiej punktowanych działach może uzyskać:
1. W przypadku gdy wyżej oceniany post znajduje się w wyżej wymienionych działach gdzie 1 post jest liczony za 2 punkty, to za taki post można otrzymać od 3 do 6 punktów.
2. W przypadku gdy wyżej oceniany post znajduje się w wyżej wymienionych działach gdzie 1 post jest liczony za 1.5 punktu, to za taki post można otrzymać od 2.5 do 5.5 punktu.

Uwaga, jeśli planujesz udział w konkursie, zapisuj sobie linki do postów, które napisałeś w działach wyżej punktowanych i do postów w które włożyłeś trochę więcej pracy. Po zakończeniu konkursu zostaniesz poproszony o taki spis linków abyśmy mogli lepiej ocenić Twoje bardziej wartościowe posty.
Za posty nic nie wnoszące do dyskusji, spam czy łamanie regulaminu mogą być zastosowane punkty ujemne.

Aby podkręcić tempo konkursu wprowadzamy dodatkowo minimalne progi punktowe na każde z miejsc:
1 miejsce - minimalna ilość punktów - 1000 punktów.
2 miejsce - minimalna ilość punktów - 900 punktów.
3 miejsce - minimalna ilość punktów - 800 punktów.
4 miejsce - minimalna ilość punktów - 700 punktów.
5 miejsce - minimalna ilość punktów - 600 punktów.
6 miejsce - minimalna ilość punktów - 500 punktów.
7 miejsce - minimalna ilość punktów - 400 punktów.
8 miejsce - minimalna ilość punktów - 300 punktów.
9 miejsce - minimalna ilość punktów - 200 punktów.
10 miejsce - minimalna ilość punktów - 100 punktów.

Czyli nie wystarczy tylko być przykładowo pierwszym w punktacji, ale trzeba również spełnić warunek minimalnej ilości punktów dla odpowiedniej nagrody. Macie aż trzy miesiące i wiele działów, gdzie posty automatycznie liczone są za 2 lub za 1,5 punktu oraz możliwość zdobycia sporej premii punktowej za bardziej wartościowe posty co jak widać w poprzednich edycjach było ważnym elementem.

Do konkursu proszę zgłaszać się w tym temacie, można zgłosić się zarówno przed jego rozpoczęciem jak i w trakcie trwania konkursu.
Do nagród pod uwagę będę brane tylko osoby, które zgłoszą się w tym temacie - nieważne czy w pierwszy, czy w ostatni dzień trwania konkursu, ale aby zostać wziętym pod uwagę należy się zgłosić.

Biorąc udział w konkursie oświadczasz, że zapoznałeś się z jego zasadami oraz je akceptujesz.

Nagrody dla Was ufundowali:
Rchem.co

Silkmixture.com

Atomchemicals.nl

Synthetics.pro

Mrkolekcja.com


Zachęcam również do szczególnej aktywności w działach partnerskich sponsorów:
Dział partnerski Rchem.co, Dział partnerski Silkmixture.com, Dział partnerski Atomchemicals.nl, Dział partnerski Synthetics.pro oraz Dział partnerski Mrkolekcja.com - są on najwyżej punktowane!

----------------------------------
ImageENG version:Image
----------------------------------
I am announcing the fifth official competition at the Dopek.info Forum!

In the pool to win for 10 people vouchers to five friendly stores Rchem.co, Silkmixture.com, Atomchemicals.nl, Synthetics.pro oraz Mrkolekcja.com with a total value of PLN 12500!

At the beginning, I encourage you to watch a short animation-announcement, which will introduce you to the competition climate. 8-) This movie has English subtitles, so you'll understand everything for sure.


The rules of the competition are very simple, 10 people, which will earn the most points for writing posts on our forum for three months will win. We start the competition on Saturday - 1.06 and from that moment the posts will count in the competition until Saturday 31.08 inclusive. After 31.08 competition will ends and we will announce the results.

The winners will be 10 people who will earn the most points for posts from 1.06.2019 to 31.08.2019 inclusive.

1st place - will receive 5 vouchers for PLN 540 each, one for each sponsoring store.
A total of 2,700 PLN for shopping in five stores!

2nd place - will receive 5 vouchers for PLN 440 each, one for each sponsoring store.
A total of PLN 2,200 for shopping in five stores!

3rd place - will receive 5 vouchers for PLN 380 each, one for each sponsoring store.
A total of PLN 1,900 for shopping in five stores!

4th place - will receive 5 vouchers for PLN 300 each, one for each sponsoring store.
A total of PLN 1,500 for shopping in five stores!

5th place - will receive 5 vouchers for PLN 250 each, one for each sponsoring store.
A total of 1250 PLN for shopping in five stores!

6th place - will receive 5 vouchers for PLN 200 each, one for each sponsoring store.
A total of 1000 PLN for shopping in five stores!

7th place - will receive 5 vouchers for PLN 150 each, one for each sponsoring store.
A total of PLN 750 for shopping in five stores!

8th place - will receive 5 vouchers for PLN 100 each, one for each sponsoring store.
In total, PLN 500 for shopping in five stores!

9th place - will receive 5 vouchers for PLN 80 each, one for each sponsoring store.
In total, PLN 400 for shopping in five stores!

10th place - will receive 5 vouchers for PLN 60 each, one for each sponsoring store.
In total, PLN 300 for shopping in five stores!


Please, make sure all the competition posts are written correctly and bring something to the discussion. If you go to the quantity without looking at the quality you can be disqualified from the competition.

Post scoring rules:
1 post = 2 points in the partner sections of sponsors of our competition:
1. Rchem.co
2. Silkmixture.com
3. Atomchemicals.nl
4. Synthetics.pro
5. Mrkolekcja.com

1 post = 1.5 point in all partner sections except for the sponsors partner sections*:
1. Predator-rc.nl
2. Smartszop.pl
3. Threecrystal.cc
4. Chemshop888.com
5. Rauchfrosch.com
6. Caychem.com
8. Shenzhenchemicals.com
9. Europelabrc.com
+ Topic of the most popular store from the "Dopalacze sklepy" section:
Rcchems.eu opinie o sklepie | opinions about shop
*In the event that new stores join our forum their partner sections will be added here as well and posts in their partner sections will be counted also for 1.5 points. In the event that If any store resigns from advertising during the competition, all points for posts from his partner section will be counted, even if the section will be removed.

1 post = 1 point in all other sections.

The principle of scoring higher-value content known from previous competitions also applies. All posts that contain valuable authoring content such as reviews, guides, photos can be rated from 2 to 5 points higher. In the case when a higher rated post is in better scored sections, it can get:
1. In the case where the post is rated higher in the above mentioned sections, where 1 post is counted for 2 points, then for such a post you can receive from 3 to 6 points.
2. If the post is rated higher in the above mentioned sections, where 1 post is counted for 1.5 point, then for such a post you can receive from 2.5 to 5.5 points.

Attention, if you plan to join our competition, save links to posts, which you wrote in the sections above and to posts in which you have put in a bit more work. After the competition, you will be asked about list of links so that we can better rate your more valuable posts.
For posts that do not contribute to the discussion, spam or breaking the rules you can get negative points.

To boost the pace of the competition, we introduce additional minimum points on each of the places:
1st place - minimum number of points - 1000 points.
2nd place - minimum number of points - 900 points.
3rd place - minimum number of points - 800 points.
4th place - minimum number of points - 700 points.
5th place - minimum number of points - 600 points.
6th place - minimum number of points - 500 points.
7th place - minimum number of points - 400 points.
8th place - minimum number of points - 300 points.
9th place - minimum number of points - 200 points.
10th place - minimum number of points - 100 points.

So it is not enough to be the first in the scoring. You must also meet the minimum number of points for the relevant prize. You have up to three months and many sections, where posts are automatically counted for 2 or 1.5 points and the opportunity to earn a large point bonus for more valuable posts, which as seen in previous editions was an important element.

Sign up for the competition on this topic, you can submit an application before and during the competition.
Only those who apply in this topic will be considered for prizes - regardless of whether they are on the first or last day of the competition, but to win, You have to apply.

By taking part in the competition, you declare that you have read the rules and You accept them.

The prizes for you have been funded by:
Rchem.co

Silkmixture.com

Atomchemicals.nl

Synthetics.pro

Mrkolekcja.com


I also encourage you to special activities in the partner sponsors sections:
Rchem.co partner section, Silkmixture.com partner section, Atomchemicals.nl partner section, Synthetics.pro partner section and Mrkolekcja.com partner section - they are scored highest!
Rangi na forum | Ranks on forum
Prace nad aktualizacją forum v4 | Working on updating the forum to v4
Awans na pełnoprawnego użytkownika | Promotion to a full-fledged user
Zakaz promocji i pisania o marketach z deep webu. | Prohibition of promotion and writing about deep web stores.
NIE pisz nic o metodach, czasie oraz kraju - wysyłki czy płatności. NIE pisz pełnych nazw sklepów spoza forum lub nazw podobnych forów.
DO NOT write anything about the methods, time and country - shipping or payment. DO NOT write full names of stores from outside the forum.

Status:
Gandalf
B-K Zwierz
User avatar
Dopek Band
Posts: 1380
Joined: 1 year ago
Reputation: 746

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by Gandalf » 7 months ago

Pewnie nie zaliczę się w 10 podmium, ale nic nie zaszkodzi, więc - zgłaszam się. :D
Żyję Cicho krwawiąc - krwawię Cicho Żyjąc

Status:
WeedTV
Psychonauta
User avatar
Użytkownik
Posts: 580
Joined: 2 years ago
Reputation: 350

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by WeedTV » 7 months ago

Biorę udział :D
Pomogłem lub mój post cie rozbawił?
zostaw reputa motywuje mnie to do dalszych działań.

Kontakt ze mną dla chętnych :D
gg:35686862
yt:youtube.com/c/weedtv666

Status:
DyroX
Psychonauta
User avatar
Newbie
Posts: 594
Joined: 1 year ago
Reputation: 146

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by DyroX » 7 months ago

:arrow: Ja też się zgłaszam,ale nie wiem czy dam rade ;)

Status:
josiek
Legendarny kosiarz ścieżek
User avatar
HedoNista
Posts: 2984
Joined: 2 years ago
Reputation: 1309

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by josiek » 7 months ago

Osz wy, ubiegliscie mnie ;D ZGŁASZAM SIĘ :)
Rangi na forum | Ranks on forum
Prace nad aktualizacją forum v4 | Working on updating the forum to v4
Awans na pełnoprawnego użytkownika | Promotion to a full-fledged user
Zakaz promocji i pisania o marketach z deep webu. | Prohibition of promotion and writing about deep web stores.
NIE pisz nic o metodach, czasie oraz kraju - wysyłki czy płatności. NIE pisz pełnych nazw sklepów spoza forum lub nazw podobnych forów.
DO NOT write anything about the methods, time and country - shipping or payment. DO NOT write full names of stores from outside the forum.

Status:
powdermaster
Opiowrak
User avatar
Użytkownik
Posts: 437
Joined: 1 year ago
Reputation: 85

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by powdermaster » 7 months ago

Zgłaszam się! :)
Duże wyzwanie!

Status:
Gargameli
Kryształowa Legenda
User avatar
nIePoCzYtAlNa
Posts: 2321
Joined: 1 year ago
Reputation: 1017

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by Gargameli » 7 months ago

Zatem powodzenia Wam wszystkim razem i każdemu z osobna.
Rangi na forum | Ranks on forum
Prace nad aktualizacją forum v4 | Working on updating the forum to v4
Awans na pełnoprawnego użytkownika | Promotion to a full-fledged user
Zakaz promocji i pisania o marketach z deep webu. | Prohibition of promotion and writing about deep web stores.
NIE pisz nic o metodach, czasie oraz kraju - wysyłki czy płatności. NIE pisz pełnych nazw sklepów spoza forum lub nazw podobnych forów.
DO NOT write anything about the methods, time and country - shipping or payment. DO NOT write full names of stores from outside the forum.


Status:
DyroX
Psychonauta
User avatar
Newbie
Posts: 594
Joined: 1 year ago
Reputation: 146

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by DyroX » 7 months ago

Sergiusz wrote:
7 months ago
Bardzo proszę aby wszystkie konkursowe posty były napisane poprawnie i wnosiły coś do dyskusji
A jak np. ktoś zapyta w jakimś dziale

"Gdzie dostane najlepsze benzo?"
"do kiedy trwa przerwa danego sklepu?"
"Kto ma najlepszą czwórke obecnie?"

To odpowiedzi na pytania tego typu też podlegają konkursowi ?

PS. Fajne te animacje ,robicie je od podstaw ?Ktoś z naszego forum je robi ?:)

Status:
maaatrix
Odkurzacz
User avatar
Samiec ALFA-PVP
Posts: 791
Joined: 1 year ago
Reputation: 258

Piąty konkurs Dopek.info. Pula nagród - 12500zł! | The fifth Dopek.info competition. Prize pool - PLN 12500!

Unread post by maaatrix » 7 months ago

Zgłaszam się do konkursu i powodzenia wszystkim innym :E